CONSTRUCTION_GEOMETRY_XIM
short long
s Alternate_geometry_items
e Constructive_geometry_association
d Constructive_geometry_select