FUNCTIONAL_USAGE_VIEW_MIM
short long
e Functional_terminal_group
e Functional_unit
e Functional_unit_terminal_definition
e Make_from_functional_unit_terminal_definition_relationship
d Nfuv_groupable_item
e Scalar_terminal_definition_link