LAYOUT_MACRO_DEFINITION_XIM
short long
e Layout_macro_component_armx
e Layout_macro_definition_armx
e Layout_macro_definition_terminal_to_usage_terminal_assignment_armx
e Layout_macro_floor_plan_template_armx
s Printed_component_armx_subtypes
s Printed_part_template_subtypes