PRODUCT_CLASS_XIM
short long
e Class_category_association
e Class_condition_association
e Class_inclusion_association
e Class_specification_association
d Expression_operator
e Product_class_armx
e Product_class_relationship
e Product_class_relationship__derivation
e Product_class_relationship__hierarchy
e Product_class_relationship__substitution
e Product_class_relationship__version_sequence
e Specification
e Specification__package
e Specification_category
e Specification_category__exclusive
e Specification_category_hierarchy
e Specification_expression
e Specification_inclusion
d Specification_operand_select